Grota Roweckiego 123/17, 52-232 Wrocław

Usługi w zakresie tworzenia procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Usługi w zakresie tworzenia procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Usługi w zakresie tworzenia procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Usługi w zakresie tworzenia procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Usługi w zakresie tworzenia procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Usługi w zakresie tworzenia procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Usługi w zakresie tworzenia procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Usługi w zakresie tworzenia procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Usługi w zakresie tworzenia procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Usługi w zakresie tworzenia procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Usługi w zakresie tworzenia procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Usługi w zakresie tworzenia procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Usługi w zakresie tworzenia procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Usługi w zakresie tworzenia procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Usługi w zakresie tworzenia procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Szkolenia według województw i miast

  W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym proszę wypełnić formularz.

W dniu 13 lipca 2018r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc stara, wielokrotnie nowelizowana, ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Nowa ustawa doprecyzowuje kontrowersyjne przepisy dotychczas obowiązujące, rozszerza zakres obowiązków i uprawnień zarówno administracji publicznej (jednostki współpracujące) oraz sektora prywatnego (instytucji obowiązanych).

Nowe przepisy wdrażają adekwatne dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzenia Rady UE. Ustawa rozszerza katalog oraz procedurę kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora jak również zawiera przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kara jest również przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) zlikwidował obecnie możliwość szkolenia e-learningowego. 

Powyższe nie zwalnia jednak z uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.

Warunek ten spełni udział w szkoleniu przeprowadzonym przez osobę – zgodnie z wytycznymi GIIF – dającą rękojmię należytego wykonania powyższego obowiązku.

Osobą spełniająca powyższe warunki jest:

Tomasz Gzela praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków  jednostek współpracujących (administracji) jak i  doradca i konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych, autor procedur i publikacji w omawianym zakresie, wykładowca z bardzo dobrymi opiniami.

Program szkolenia:

 1. Zmieniony katalog  instytucji obowiązanych w tym  rozszerzenie o obrót gotówkowy przedsiębiorców zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż.
 2. Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna).
 3. Nowa obowiązkowa  procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń w praktyce firmy.
 4. Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem  przy stosowaniu  środków  bezpieczeństwa finansowego
 5. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona) w firmie, instytucji, kancelarii itp.
 6. Weryfikacja tożsamości a RODO
 7. Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych powyżej 15 000 Euro
 8. Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk
 9. Dokumentacja  źródłowa w jednostce.
 10. Nacisk na czynności przed podpisaniem umowy.
 11. Szkolenia, kontrola i kary.
 12. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
  a)zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
  b) zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.
 13. Rekapitulacja tematu w tym przypomnienie istoty prania pieniędzy w kontekście nieujawnionych źródeł przychodu
 14. Praktyczne przykłady