Grota Roweckiego 123/17, 52-232 Wrocław

Polityka rachunkowości (aktualizacje polityki rachunkowości)

Polityka rachunkowości (aktualizacje polityki rachunkowości)

Polityka rachunkowości (aktualizacje polityki rachunkowości)

Polityka rachunkowości (aktualizacje polityki rachunkowości)

Polityka rachunkowości (aktualizacje polityki rachunkowości)

Polityka rachunkowości (aktualizacje polityki rachunkowości)

Polityka rachunkowości (aktualizacje polityki rachunkowości)

Polityka rachunkowości (aktualizacje polityki rachunkowości)

Polityka rachunkowości (aktualizacje polityki rachunkowości)

Polityka rachunkowości (aktualizacje polityki rachunkowości)

Polityka rachunkowości (aktualizacje polityki rachunkowości)

Polityka rachunkowości (aktualizacje polityki rachunkowości)

Polityka rachunkowości (aktualizacje polityki rachunkowości)

Polityka rachunkowości (aktualizacje polityki rachunkowości)

Polityka rachunkowości (aktualizacje polityki rachunkowości)

Szkolenia według województw i miast

  W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym proszę wypełnić formularz.

Zgodnie z rozwiązaniami ustawy o rachunkowości przyjęte zasady (polityka) rachunkowości rozumiane są jako wybrane i stosowane przez jednostkę  rozwiązania, dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Dodatkowo jednostka powinna w tym zakresie posiadać dokumentację w języku polskim dotyczącą [Ustawa z dnia 29 września 1994 r.]:

 1. określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
 2. metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 3. sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
  • zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
  • wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,
  • opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informatycznego zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji,
  • systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

Polski Instytut Podatków i Rachunkowości Sp. z o.o. na zlecenia Klienta opracowuje i aktualizuje przyjęte zasady (politykę) rachunkowości jednostki. Prace są wykonywane przez naszych ekspertów.