Grota Roweckiego 123/17, 52-232 Wrocław

Szkolenia według województw i miast

    W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym proszę wypełnić formularz.

Cash pooling to rozwiązanie na polskim rynku wciąż jeszcze mało znane. W zarządzaniu finansami spółek, przedsiębiorstw zagranicznych zdecydowanie popularniejsze. Jest to rozwiązanie, które w uproszczeniu można uznać, że służy skuteczniejszemu zarządzaniu płynnością finansową podmiotów gospodarczych. Z uwagi na to, zasadne jest przeanalizowanie na czym polega istota stosowania cash poolingu, a także jakie są z tego potencjalne korzyści dla stron zainteresowanych.

Od strony praktycznej przeprowadzanie usługi cash poolingu jest znane w dwóch postaciach. Mianowicie wyróżnia się tak zwany: cash pooling rzeczywisty oraz cash pooling wirtualny.

Kiedy mamy do czynienia z cash poolingiem rzeczywistym, dochodzi do faktycznego przeksięgowywania środków między przedmiotowymi rachunkami bankowymi. Zatem, jeśli na rachunkach bankowych podmiotów gospodarczych realizujących analizowaną usługę wystąpiły nadwyżki, są one wyksięgowywane z tych rachunków a zaksięgowywane na ustalonym rachunku wspólnym (rachunek główny). Kiedy zaś na rachunkach poszczególnych podmiotów wystąpią deficyty, wówczas z rachunku głównego (saldo dodatnie) pobiera się środki, celem pokrycia tych braków kapitałowych.

W sytuacji, gdy realizowany jest cash pooling wirtualny, techniczne przeksięgowania na kontach poszczególnych podmiotów gospodarczych jak i ich wspólnym rachunku nie są realizowane. Strony jedynie spisują dokumenty – dyspozycje operacji o odpowiedniej postaci. Oba wyżej omówione sposoby realizowania cash pooling dają, co do zasady, podobny efekt. Jednakże w przypadku cash poolingu rzeczywistego obserwowana jest zdecydowanie większa wydajność, efektywność, zwłaszcza w obniżaniu docelowo kosztów odsetkowych danej grupy kapitałowej.

Polski Instytut Podatków i Rachunkowości Sp. z o.o. wspomaga klientów w analizie podatkowej struktur cash poolingowych.

wstecz